ขั้นตอนการซื้อขายhow to trade

เอกสารเปิดบัญชี

 1. คำขอเปิดบัญชีซื้อขายทองคำแท่ง ดาวน์โหลดสัญญาซื้อขายทองคำแท่ง ระบบ Phone
 2. คำขอซื้อขายทองคำแท่งผ่านระบบออนไลน์ ดาวน์โหลดสัญญาซื้อขายทองคำแท่ง ระบบ Online *สำหรับลูกค้าที่ต้องการเปิด Online เท่านั้น
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 5. สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 1 ชุด
​* เซ็นสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

 1. กรอกคำขอเปิดบัญชีซื้อขายทองคำแท่ง และ คำขอซื้อขายทองคำแท่งผ่านระบบออนไลน์
 2. วางหลักประกัน
 3. บริษัทฯ จะแจ้ง Username และ Password เพื่อใช้ในการส่งคำสั่งซื้อขายทองคำแท่งผ่านระบบออนไลน์ให้ทางอีเมลที่ลูกค้าแจ้งไว้ภายใน 3 วันทำการหลักจากเปิดบัญชี
 4. เมื่อทำการชำระหลักประกันเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าสามารถทำการซื้อขายทองคำแท่ง ผ่านระบบออนไลน์ ด้วย Web Browser ที่ http://online.intergold.co.th

การวางหลักประกัน

ลูกค้าสามารถวางหลักประกันเป็นเงินสดหรือทองคำแท่ง โดยมีอัตราดังนี้

 1. เงินสด
 2.        -   ทองคำแท่ง 96.50% อัตราหลักประกันอยู่ที่ 1,500 บาท ต่อจำนวนการซื้อขายทองคำแท่งน้ำหนัก 1 บาท
         -   ทองคำแท่ง 99.99% อัตราหลักประกันอยู่ที่ 100,000 บาท ต่อจำนวนการซื้อขายทองคำแท่งน้ำหนัก 1 กิโลกรัม
 3. ทองคำแท่ง
 4.        -   ทองคำแท่งวางเป็นหลักประกันจะสามารถซื้อขายทองคำแท่งเบื้องต้นได้ 10 เท่าของจำนวนทองคำที่วางเป็นหลักประกัน

ช่องทางการชำระเงิน

 1. โอนเงินผ่านธนาคาร ดาวน์โหลดเลขที่บัญชี


  • 1. ธนาคารกสิกรไทย สาขาจักรวรรดิ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี บจก.อินเตอร์โกลด์ โกลด์เทรด เลขที่ 051-2-48759-9
   2. ธนาคารกสิกรไทย สาขาจักรวรรดิ บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี บจก.อินเตอร์โกลด์ โกลด์เทรด เลขที่ 051-1-08761-9
      * สำหรับลูกค้าต่างจังหวัดใช้ Bill payment ในการโอน จะคิดค่าธรรมเนียมโอนเงินถูก (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่) มีอัตรา ดังนี้
          -  ค่าธรรมเนียม 15 บาท ต่อรายการ วงเงิน 0 ถึง 10,000,000 บาท
          -  กรณีเกิน 10,000,000 บาท ต่อรายการ คิดค่าบริการหมื่นละ 10 บาท
      ดังนั้น หากลูกค้า โอนมากกว่า 10,0015,000 (สิบล้านหนึ่งหมื่นห้าพันบาท) ขึ้นไป แนะนำให้โอนเป็น 2 ยอด เพื่อประหยัดค่าธรรมเนียมการโอน


  • 1. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเฉลิมนคร บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี บจก.อินเตอร์โกลด์ โกลด์เทรด เลขที่ 037-2-50865-3
   2. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเฉลิมนคร บัญชีเดินสะพัด ชื่อบัญชี บจก.อินเตอร์โกลด์ โกลด์เทรด เลขที่ 037-3-04667-0
      * สำหรับลูกค้าต่างจังหวัดใช้ Bill payment ในการโอน จะคิดค่าธรรมเนียมโอนเงินถูก (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่) มีอัตราดังนี้
          -  ค่าธรรมเนียม 20 บาท วงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท
          -  ค่าธรรมเนียม 45 บาท วงเงิน 5,000,001 ถึง 10,000,000 บาท
          -  ค่าธรรมเนียม 70 บาท วงเงิน 10,000,000 ขึ้นไป


  • 1. ธนาคารทหารไทย สาขาเยาวราช บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี บจก.อินเตอร์โกลด์ โกลด์เทรด เลขที่ 042-2-30632-4
   2. ธนาคารทหารไทย สาขาวังบูรพา บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี บจก.อินเตอร์โกลด์ โกลด์เทรด เลขที่ 177-2-13885-3


  • ธนาคารกรุงเทพ สาขาพาหุรัด บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี บจก.อินเตอร์โกลด์ โกลด์เทรด เลขที่ 104-0-55096-2


  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาจักรวรรดิ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี บจก.อินเตอร์โกลด์ โกลด์เทรด เลขที่ 145-1-22259-8


  • ธนาคารธนชาต สาขาคลองถม ชื่อบัญชี บริษัท อินเตอร์โกลด์ โกลด์เทรด จำกัด เลขที่ 021-6-02681-0


  • ธนาคาร Tisco สาขาวรจักร ชื่อบัญชี บริษัท อินเตอร์โกลด์ โกลด์เทรด จำกัด เลขที่ 0141212-00000-62


  • ธนาคารกรุงไทย สาขาสามยอด บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี บจก.อินเตอร์โกลด์ โกลด์เทรด เลขที่ 002-0-31635-6

  *** หมายเหตุ สำหรับลูกค้าต่างจังหวัดที่ต้องการ Bill Payment กรุณาแจ้งความจำนงขอรับแบบ Bill Payment กับเจ้าหน้าที่ ( ตัวอย่าง Bill Payment )
  โดยเตรียมเอกสารที่ใช้ในการเปิด Bill Payment ดังนี้
  1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
  2. สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 1 ชุด
 2. ชำระเป็นเงินสด ติดต่อโดยตรงที่เคาน์เตอร์ทำการบริษัท
​** หลังจากชำระเงินแล้ว กรุณาโทรแจ้งที่ 02-2233-234 หรือ Fax: 02-2222-046

เงื่อนไขการทำธุรกรรม

 1. สามารถส่งคำสั่งซื้อขาย วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.30 – 24.00 น. วันเสาร์เวลา 09.30 – 12.00 น.
 2. หลังจากลูกค้าตกลงราคาซื้อขายแล้วต้องชำระเงิน (กรณีซื้อ) หรือส่งมอบทองคำ (กรณีขาย) ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่มีการส่งคำสั่งซื้อ/ขาย
 3. การส่งมอบสินค้าจะดำเนินการเมื่อชำระค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว
 4. กรณีลูกค้าผิดนัดชำระราคาและหรือส่งมอบทองคำ จะต้องชำระดอกเบี้ยและ/หรือเบี้ยปรับในอัตราที่บริษัทกำหนดนับจากวันผิดนัดเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ
 5. อัตราหลักประกันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของบริษัทฯ
 6. ลูกค้าสามารถฝากทองคำไว้กับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะออกหลักฐานใบรับฝากทองคำให้ลูกค้าเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของลูกค้า โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมในการฝากทอง
***เพื่อความสะดวก กรุณาติดต่อกับเจ้าหน้าที่เพื่อนัดวันและเวลารับทองล่วงหน้า

การรับทองคำ

 1. แจ้งความประสงค์ในการรับทองคำแท่งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ ภายในเวลา 16.30 น. เพื่อรับทองคำแท่งในวันถัดไป
 2. กรณีไม่ได้มารับทองคำด้วยตนเองต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
 3. หากต้องการฝากทองสามารถแจ้งความประสงค์กับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะทำใบรับฝากทองคำให้ลูกค้า โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ เพิ่มเติม